Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Az A4C Books webáruház Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

1., Az a4cbooks.hu webáruház tulajdonosa és működtetője az A4C Marketing Kft.

Cégnév: A4C Marketing Kft
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 71.
Tel.: +36 1 4567 400
E-mail: rendeles@a4cbooks.hu
www.a4c.hu
Adószáma: 12328451-2-43
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-66679

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő a Szabályzat módosításának jogát fenntartja.
A mindenkori, érvényes Szabályzat a www.a4cbooks.hu weboldalon érhető el.

2.,Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, kiszállítás) teljesítése érdekében, illetve – külön hozzájárulás esetén – hírlevél kiküldése céljából tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a megrendelés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre.
Az ilyen módon bevont alvállalkozó az Adatkezelőtől kapott adatokat szintén csak a megrendelés teljesítése céljából jogosult felhasználni, tárolni.

Az a4cbooks.hu oldalon böngésző látogatók, regisztrálók és vásárlók ráutaló magatartással elfogadják az A4CBooks webáruház adatkezelési elveit és szabályait, és hozzájárulnak az annak megfelelő adatkezeléshez.

3., Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációja/vásárlás esetén kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez és a jelen Szabályzatot általa elfogadottnak tekinti és azzal egyetért.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

4., Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján történő törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.

5., A kezelt adatok köre:

A regisztráció során megadott adatok:
Név: vezetéknév, keresztnév, cégnév
Elérhetőségek: email cím, telefonszám
Szállítási/számlázási adatok: számlázási név/cégnév, irányítószám, település név, utca házszám),
Jelszó

Az oldal használat, böngészés, keresés közben érintett termékekkel kapcsolatos adatok
Könyv neve, rendeléskori bruttó ár, rendelt darabszám
Megrendeléssel kapcsolatos adatok
Megrendelés dátuma
Szállítási költség
Fizetési mód
Szállítási mód
Megrendeléskor a Vásárló mely oldalról jött
Megrendeléskor a Vásárló IP-címe
Egyéb a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés

Az oldallátogatással, böngészéssel kapcsolatos adatok:
oldallátogatás időpontja, használt böngésző típusa, keresés esetén a keresett kulcsszó, regisztráció időpontja, böngészés/regisztráció alkalmával használt IP-cím, utolsó módosítás dátuma, utolsó belépés dátuma

 

A személyes adatok módosítására az a4cbooks.hu oldalon a Fiókom menüpontban nyílik lehetőség.
A kezelt adatok törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a rendeles@a4cbooks.hu e-mail címre elektronikus levélben, vagy a +36 1 4567 400 telefonszámon, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen van mód.
A hírlevélről a hírlevél alján található link és leírás segítségével lehet leiratkozni.

 

6., Adatok továbbítása
Az Adatkezelő kezelt adatokat bizalmasan kezeli, azokat csak a megrendelések teljesítése, rendelt könyvek kiszállítása, hírlevél kiküldése céljából, továbbá kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja tovább.

Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek átadásra történő előkészítése, csomagolása, a személyes átadás, tovább kiszállítása céljából alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani:

  • Lénárt és Társa Bt.

Székhely: 1135 Budapest, Lehel u. 24/b
Tel: 06 30 241 6889

  • Magyar Posta

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A továbbított adatok köre:
Vezeték név, Keresztnév, Cégnév, telefonszám,
Szállítási cím: irányítószám, település név, utca házszám),
Fizetendő bruttó ár

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetését külső alvállalkozóra bízza, így a webáruház működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás, weboldalfejlesztés, karbantartás, frissítés során az alvállalkozó dolgozói is hozzáférhetnek a megadott személyes adatokhoz.
A megbízott alvállalkozó adatai:
Cégnév: webAND Ltd
E-mail: office@weband.hu
Postacím: 39 Withypitts, Turners Hill
Crawley, West Sussex RH10 4PJ
United Kingdom

7., A kezelt adatok védelme, a személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.

Az Adatkezelő a webáruházban megadott személyes adatok kezelését a 6. pontban jelzett alvállalkozó(k) bevonásával végzi. Az adattárolás és feldolgozás ezen alvállalkozó és az Adatkezelő saját szerverein történik. Az Adatkezelő a személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. (adat bizalmassága)

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8., Az adatkezelésben érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő 1. pontban jelzett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a.) kezelése jogellenes;
b.) az érintett kéri;
c.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Vásárló az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

9., Jogorvoslati lehetőségek

Ha az Adatkezelő a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló jogosult bírósághoz fordulni.
Az eljárás során az Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelelő volt.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdésben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu